čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Čakov - obec pod Blanským lesem

Čakov zaručeně poznáte podle z návrší do dáli bělostně zářícího kostela svatého Linharta. Leží v nadmořské výšce 450 m. pod vrchem Skalka. Ten je jedním z vrchů bočního hřebene Blanského lesa, s řídce používaným názvem Haberské pohoří, kterému vévodí hora Kluk. Pod obcí se otevírá široká rybničnatá plošina kolem největšího rybníka Dehtáře. Pod návrším vedle Čakova leží ještě jeho část, osada Čakovec.

Čakov  - kostel, Zdroj: foto : Oldřich Petrášek Obec Čakov je zmiňována již v roce 1262, ale archeologické nálezy a množství mohyl dokládají osídlení obce a jejího okolí již v mladší době bronzové a době halštatské. Ve středověku se uvádí v místě Velkého a Malého Čakova (neb Čékova) tři osady z nichž dvě spojením vytvořily Velký Čakov a jedna Malý Čakov, který je uváděn v roce 1407 jako Czakowez, zahrnující osadu Vráž, která vymřela morem a zanikla. Název Čakov je dokládán v roce 1254. Čakovec měl společný název označovaný jako Schecow. V roce 1407 se objevuje jako Malý Čakovec v německé podobě jako Czakowez.

Čakov náležel k rožmberskému panství Krumlovskému, ale Čakovec již vladykům erbu Harachovského. Po vystoupení Jana Rožmberka v roce 1468 proti králi Jiříku z Poděbrad za občanské války se Zelenohorskou jednotou, se zmocnil Čakova, majetku rožmberského přívržence rytíře Čákovce z Bohušic rytíř Jindřich Roubík z Hlavatec. Ten se zmocnil i města Netolic, kde si vytvořil svoji základnu pro boj s Rožmberky a nepřáteli krále. O tomhle válečníkovi a celé velmi zajímavé historii zájemcům doporučujeme přečíst si román Trojí kříž. Určitě ho mají v každé okolní „vlastenecké" knihovně.

Čakov - kostel s kašnou z návsi, Zdroj: foto: Oldřich PetrášekNejvětší památkou v obci i okolí je již zmiňovaný gotický kostel sv. Linharta, uváděný s farou již v roce 1343. Vzácné plastiky z pozdní gotiky a to sv. Linharta, sv. Korbiliána, sv. Prokopa a madona Čakovská pocházející ze zdejšího kostela, jsou v současné době umístěny v Alšově galerii v Hluboké nad Vltavou. Taktéž socha sv. Máří Magdaleny ze 16. století je umístěna v diecézním muzeu v Českých Budějovicích. Věž kostela byla vroce 1930 nadezděna o 2,20 m a instalovány věžní hodiny. V kostelní lodi je zazděný náhrobní kámen snápisem "Léta páně 1529 zemřel urozený pán Jiří Čákovec z Bohušic a na Čákovci tu středu před svatým Prokopem ve tři hodiny na noc a tuto tělo jeho pochováno jest a jeho duši Pán bůh rač milostiv býti a je do království nebeského přijati. Amen."

O stáří kostela svědčí i zasvěcení svatému Linhartovi, který byl u nás oblíbeným svatým právě v nejstarších dobách. Svatý Linhart (sv. Leonard) pocházel ze vznešeného franckého rodu. Zřekl se úřadů, které vykonával na dvoře krále Chlodvíka a vstoupil do kláštera v Micy u Orleansu. Po smrti opata kláštera sv. Maxima odešel jako poustevník do lesů u Limoges, kde vybudoval malou svatyni. Směrovala k němu spousta lidí, ujímal se i zločinců a zajatců. Zemřel roku 559. Na Šumavě na bavorské, ale i české straně byl velmi uctívaným patronem pastýřů, stád a chovu dobytka. Ochraňuje i zajatce, zámečníky, sedláky a čeledíny. Hospodáři se k němu obraceli s prosbami o pomoc a symbolicky obětovali hrubě kované železné figurky představující dobytek. To se považovalo za jeden z nejlepších prostředků při nemoci dobytka.

Čakov - lidová stavení, Zdroj: foto: Oldřich PetrášekV obci je zachováno několik původních lidových staveb. Jsou většinou soustředěny pod kostelem. V blízkém Čakovci se dochoval původně klášterní barokní dvůr ze 17. - 18. stol. se zbytky gotické tvrze a statek ve slohu tzv. selského baroka č.p. 18 zroku 1848. U Čakova směrem na Dubné se nachází Podvrážský mlýn u stejnojmenného rybníka, má zachované zařízení a turbínu z roku 1920. Dnes slouží jako chalupa a příležitostná vodní elektrárna. Zajímavý je také shluk samot, zvaný Holubovská bašta. Jsou dvě, tato je vzdálenější od Čakova směrem na Záboří. Nachází se zde chalupa s velmi starým datováním 1816.

V roce 2007 proběhlo v exteriérech obce natáčení historického hraného filmu "RÄUBER KNEISSL".

Díky příhodnému terénu, síti cyklostezek, množství památek vč. památky UNESCO Holašovic, zachovalé přírody a krajiny CHKO Blanského lesa, rybníka Dehtáře i snadné dostupnosti z krajského města je místní okolí doslova rájem pro cykloturisty i turisty.

OP