čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Hlavatce – blatská obec

Hlavatce_kaplička, Zdroj: Oldřich PetrášekHlavatce (140 obyv.), jsou jednou z devíti historických blatských obcí, ležící na okraji Zbudovských Blat mezi Netolicemi a Sedlcem. První písemná zmínka o obci je z roku 1379. Zachovala se značně rozlehlá náves, ale na rozdíl od sousedních obcí je většina statků přestavěna a z původní lidové architektury blatského typu se mnoho nezachovalo.

O značném stáří osídlení svědčí řada archeologických nálezů v okolí. Asi 400 m jihozápadně od kóty 433 byl nalezen mezolitický kamenný nástroj. Další osídlení bylo doloženo ve střední době bronzové, době halštatské, laténské a raném středověku. Byla tu nalezena keramika z 13. – 15. stolení v poloze Hláska. Mohou signalizovat existenci zaniklé středověké vesnice ležící v bezprostředním sousedství zaniklého hradu Poděhusy.

Hlavatce, Zdroj: Oldřich PetrášekV hlavateckém lese (tzv. Písečný) byl na jednom stromě mariánský obraz. Od obrazu se říká tomuto místu „od obrázku“. Podle pověsti, když ještě nebyl v Sedlci kostel, se tu stalo velké neštěstí. Když asi v prvé polovině 18. století šlo tudy procesí se Sedlce do kostela v Němčicích, tak se prý propadlo do země.

Okolo obce protéká potok od Netolic, kolem Lékařovi Lhoty k Sedlci, zvaný Rapačov a dále Soudný. Ten tvoří páteř Zbudovských Blat a napájí zdejší rybníky. Na okraji návsi stojí kaplička, na niž je z jedné strany mariánský obraz a z druhé strany stojí socha svatého Václava, který je připoután řetězem kvůli případné krádeži. (Původně měl i štít, ale ten bohužel nějaký „dobrák“ odcizil.)

Obcí prochází cyklostezka od Netolic s napojením na naučnou cyklostezku Historická krajina Netolicko v Olšovicích a pokračuje dále na blata a Hlubokou n/Vlt. Při ní, směrem na Olšovice leží samota, původně stanice lanovky ještě z doby Rakouska–Uherska. Lanovka měla dopravovat uhlí z lignitových dolů do továrny Triumf u Netolic. Celý projekt se záhy ukázal jako podvod a zkrachoval. Místní nenáročný terén, množství památek a zajímavostí je ideálním místem pro cykloturisty.