čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Přírodní zajímavosti

Kopečky, kopce a hory

Region Blanský les – Netolicko je charakteristický mírně zvlněnou krajinou, které dominuje královna jihočeských kopců – Kleť. Rovinaté oblasti Blat přecházejí na Netolicku ve zvlněnou krajinu Šumavského předhůří podobně se z Českobudějovické pánve zvedá podkovovitý masiv Blanského lesa. Je těžké vyznat se ve všech pohořích, přesto existuje jednoduché pravidlo: čím více na jihozápad putujete, tím kopce přibývají. To činí krajinu zajímavou především pro cyklisty.

Netolicko, Zdroj: Ivan Janota

Vodstvo regionu

Netolický potok, Zdroj: Ivan Janota

„Z potůčku potok a z potoku řeka“, zpívá se v jedné písni. Co je zajímavého na vodních tocích v Blanském lese – Netolicku?

Je to zejména řeka Vltava, která protéká Blanským lesem - Netolickem po jihovýchodním okraji území. Nejvýznamnější z českých řek přirozeně odvádí vodu z většiny regionu. Proto se od studánky kdesi v lesích pod Kletí dostanete až k soutoku s touto řekou. Lodičku ale nepouštějte – do Labe a Severního moře je to přeci jen ještě daleko. Vltava jak známo pramení na Šumavě. Protéká jak významnými městy (Český Krumlov, České Budějovice a Praha), tak kolem méně známých městeček a osad (u nás např. Zlatá Koruna, Boršov nad Vltavou, Planá).

Vltavu jako mokrou dálnici každročně splouvá tisíce vodáků. Na cestu se můžete vydat také s Peklíkem.

Naučné stezky

Poznání a ochrana přírody, kulturního a historického dědictví. To je hlavním posláním naučných stezek v přírodě. Specifické značení a informační tabule přinášejí návštěvníkům příjemné zpestření výletu. Můžete se po nich vydat na kole či pěšky. Díky úsilí Správy CHKO Blanský les, obcí a měst jich najdete v Blanském les - Netolicku překvapivě mnoho.

Ochrana přírody a krajiny

tabule rezervace, Zdroj: foto: Oldřich PetrášekBlanský les – Netolicko je regionem mimořádně přírodně cenným. To dokládá také vyhlášení chráněné krajinné oblasti nad většinou území Blanského lesa a četné přírodní rezervace na Netolicku. Kromě tedy největšího a nejznámějšího chráněného území, kterým je CHKO Blanský les, navazuje na severu regionu Chráněná krajinná památková zóna Chelčicko-Lomecko, připravuje se chráněná krajinná památková zóna Netolická obora a památkový ústav uvažuje o chránění krajiny i tzv. Čertyňska u Zlaté Koruny. Na západě pak navazuje CHKO Šumava a velmi cenné je i území Vojenského výcvikového prostoru Boletice. Ten je zařazen mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Předmětem ochrany jsou vedle zachovalých lesů i mokřadní biotopy. na ně je vázáno mnoho rostlin a živočichů, mezi nimi i řada evropsky chráněných. Více o přírodě Boletic zde.

CHKO Blanský les

logo CHKO, Zdroj: CHKO Blanský lesChráněná krajinná oblast zde byla zřízena vyhláškou Ministerstva kultury v roce 1989. Zaujímá plochu 212,35 km2 a patří do ní přírodně nejcennější části regionu. Jak uvádí Správa CHKO: „jde o dobře zachovalý krajinný celek v širším předhůří Šumavy s harmonicky vyváženým přírodním prostředím, které není příliš narušeno negativními vlivy lidské činnosti.“

Proč je CHKO Blanský les tak jedinečná? Jde především o zachovalou faunu a flóru, která je doplněna řadou historických památek a lidové architektury. Z celkové rozlohy zaujímá lesní půdní fond 32,5 %, zemědělský půdní fond 56,6 %, vodní plochy 2,5 %, zastavěná území 1,2 % a ostatní plochy 7,3 %. Na rozsáhlých plochách jsou zde zachována přirozená lesní společenstva. Zajímavá a druhově pestrá je flóra a vegetace vápencových ostrůvků, které hostí rovněž pozoruhodnou faunu hmyzu a měkkýšů. Svéráznou flóru a faunu najdeme také na výstupech hadců. V CHKO bylo dosud zjištěno asi 900 druhů cévnatých rostlin. Na území CHKO najdete 15 přírodních rezervací. Více o nich zde.

Mimochodem, víte jak vznikl název Blanský les? Že ne? Nedivte se, to ví totiž málokdo. Název je zřejmě spojen s místem pod vrcholem Kletě, kde v roce 1539 rožmberský poddaný Václav Plánský založil dvůr s loukou a polem. Název Plánská hora byl užívaný obyvateli českých vesnic nejen pro pojmenování vrcholu, ale i pro celý horský masiv. Dodnes je zde horská louka a bývalá hájovna U Plánských.

Více o CHKO Blanský les se dočtete na www.blanskyles.ochranaprirody.cz

Správa chráněné krajinné oblasti Blanský les
Vyšný 59, 381 01 Č. Krumlov
Tel: +420 380 301 031
Fax: +420 380 301 049
E-mail: blanles@schkocr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa: 8:00 - 17:00

tabule CHKO u Jankova, Zdroj: foto : Oldřich Petrášek