čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Sedlec – blatská obec

Sedlec (cca 250 obyv.) je jednou z devíti historických blatských vsí. Leží na Zbudovských Blatech u Soudného potoka na bývalé císařské, dnešní hlavní silnici z Budějovic na Vodňany a Písek. Ta dnes těsně míjí obec obchvatem. Pod Sedlec spadají obcí i další blatské vesnice, jako jsou unikátní vesnické památkové rezervace Plástovice a Malé Chrášťany, dále Lékařova Lhota a Vlhlavy. Obec Sedlec je rovněž zakládajícím členem "Svazku obcí Blata".

Sedlec - kostel, Zdroj: foto: Oldřich PetrášekDominantou obce, viditelnou ze široké blatské roviny je kostel sv. Jana Nepomuckého. Je postaven v novogotickém slohu a byl slavnostně vysvěcen 28. září 1868 budějovickým biskupem, známým Jakubem Valeriánem Jirsíkem, za hojné účasti blatského lidu. Původní kostelík, který postavili tesaři a truhláři v 18. století v místech dnešní „Čalounů“ zahrady, byl malá dřevěná svatyňka, roubená z tesaných trámů a přikrytá doškami. V sousedství stála poklasnice, v níž přebýval dohlížitel nad robotníky.

Sedlec  - selské baroko č.p.6, Zdroj: foto: Oldřich PetrášekZ původní Blatské architektury zde toho zbylo oproti sousedním vsím dost málo. Prakticky jediný statek s typickým blatským štítem je č.p 6, ale za to datovaný již 1832, což je jedno z nejranějších datování v této oblasti. Je zachováno několik dalších statků, více méně přestavěných, několik starých domů bylo bohužel zbořeno v 80. letech 20 stol. Ve štítě statku z roku 1857 se dochovali ještě sluneční hodiny. Stranou od vsi ke Zbudovu u Soudného potoka stojí budova rozlehlého „Čalounů“ mlýna.

Sedlec - hřbitov s vodním příkopem, Zdroj: foto: Oldřich PetrášekUnikátní zajímavostí, kterou jinde zaručeně nemají, je hřbitov obklopený mohutným vodním příkopem. Stojí totiž na místě původní tvrze ze které zůstaly již jen kamenné tarasy. Sedleců, Sedlovic, Sedel či Novosedel atd. je v Čechách celá řada. Původ jména je ale pro všechny společný. Od slovanského slova sielo, sedlo, sídlo, prostě místo, kde sídlí lidé. Lidé tu žili mnohem dříve, než jsou zachovány první písemné zprávy z roku 1394, kdy se na zdejší tvrzi usadili první známí zemané, bratři Albrecht a Mstich ze Sedlce.

V okolí obce se nalezly nástroje z doby kamenné, které patří k prvním dokladům o nejstarším výskytu člověka v jižních Čechách. Při odvodňovacích pracích bylo objeveno i pravěké sídliště. Leželo asi dvě stě metrů na západ od obce a odborníci zařadili nálezy do pozdní doby halštatské (asi z let 750 až 450 před našim letopočtem), laténské (z přelomu letopočtu), mladší doby římské (2. až 4. století našeho letopočtu) a mladší doby hradištní (11. až 12. století).

Bylo prozkoumáno i většina z třiadvaceti pravěkých objektů, včetně dvanácti obytných chat o rozměrech 6 x 4 metry, které byly částečně zapuštěny do skalnatého podloží. Kromě zbytků starých stavení našli zde pracovníci plzeňské expozitury Archeologického ústavu ČSAV zlomky keramických nádob, včetně importovaných z římských kolonií, sklo, zbytek kostěného hřebene a strusku, neklamný důkaz, že tu tavili železo. To vše opravňuje považovat sídliště za první svého druhu v Budějovické kotlině a zachycení půdorysů chatek také za unikátní.

Po výše uvedených sourozencích Albrechtovi a Mstichovi, kteří měli v erbu polovinu korunovaného rysa a první se psali ze Sedlce, drželi Sedlec vladykové Sedlečtí od Dubu. Jednalo se o starý český vladycký rod pocházející z táborska. Majitelem byl i stoupenec husitského hnutí Jan Řitka ze Sedlce, svého času hejtman v Prachaticích. Po tomto rodu měli Sedlec v držení i Kořenští z Těrešova. V polovině 16. století koupil tvrz a dvůr, včetně sladovny a pivovaru vladař rožmberského dominia Vilém z Rožmberka. Rok po připojení k libějovickému panství, 1564, však tvrz přestala sloužit svému účelu a poddaní ji na rozkaz krumlovského regenta Krčína zbořili. Po bitvě na Bílé hoře bylo panství darováno císařem veliteli císařského vojska generálu Buquyovi a jeho posledními vlastníky se do roku 1848 stali Schwarzenberkové.

Hlubokou stopu v historii blatských obcí zanechala selská rebelie ohledně sporů o svobodném užívání blat. Ta vyvrcholila v roce 1581 několika popravami, kdy měl být popraven i zbudovský rychtář Jakub Kubata, který se stal lidovým hrdinou. Známá pověst o "Kubatovi, který dal hlavu za Blata" vznikla však mnohem později a stala se legendou. Dodnes z ní ale vychází vědomí sounáležitosti a tradice blatských obcí. Přispěl k tomu i Karel Klostermann svým románem Mlhy na Blatech. O Kubatovy a nešťastné rebelii ale pojednáme jinde.

Čichtice - židovský hřbitov, náhrobky rodiny Fantl z Pištína a Sedlece, Zdroj: foto: Oldřich PetrášekNa rozvoj obce měly vliv převážně dvě skutečnosti. První, byla existence panského (poplužního) dvora. Většina pozemků totiž patřila vrchnosti. Zatímco v sousedních vesnicích hospodařili, dědili a rodinné grunty rozmnožovali velcí sedláci, v Sedleci hospodařili v mnohem skromnějších podmínkách. A druhou, naopak příznivou skutečností, byla příhodná poloha na císařské silnici z Budějovic do Vodňan. Díky tomu se zde dařilo řemeslníkům, obchodníkům, formanům atd. Obchod přilákal do obce i židovské rodiny. Protože pro ně platila různá omezení vč. místa pochovávání, najdeme náhrobky židů z Pištína a Sedlece na zapomenutém židovském hřbitůvku až ve vzdálených Čichticích u Bavorova, což asi málo kdo z místních ví. V období mezi světovými válkami čítala jejich kolonie více než dvacet dětí a dospělých. Téměř všichni skončili svou životní pouť v nacistických koncentračních táborech.

Podle pověsti, v nedalekém hlavateckém lese tzv. Písečný, byl na jednom stromě mariánský obraz. Od obrazu se říká tomuto místu „od obrázku“. V prvé polovině 18. století, když ještě nebyl v Sedlci kostel, se tu mělo stát velké neštěstí. Když šlo tudy procesí ze Sedlece do kostela v Němčicích, tak se prý propadlo do země.

Sedlec je díky své poloze u hlavní silnice a rovinaté krajině blat dobrým východištěm hlavně pro cykloturisty. Obcí procházejí cyklotrasy na Plástovice, do nitra Zbudovských Blat a dále až na Hlubokou, na druhou stranu pak na Netolicko, do Blanského lesa a Šumavu. Základnou nebo vítanou zastávkou jim bude určitě v celém okolí známá místní Restaurace a penzion Blata, s vyhlášenou kuchyní a službami.

Více na www.sedlec.cz

O. P.